OVERZICHT ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY POLICY

Deze website is een onderdeel van Giethoorn Reclame & Promotie

In de bestand vind u van Giethoorn Reclame & Promotie

 • ALGEMENE VOORWAADEN VOOR LEVERINGEN
 • ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ VERHUUR
 • ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ARRANGEMENTEN
 • PRIVACY POLICY 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN 

Artikel 1. Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
b. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen 

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.
  2. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht.Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
 2. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
  2. Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.Artikel 4: Annulering 

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Prijs 

 1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
  2. De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
  3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
  4. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
  5. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald volgens een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen 

 1. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valuta verhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Wanneer voor het bepalen van de prijs slecht» voorheen gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is de leverancier niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
  3. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
  4. De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van de werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestaties althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.Artikel 7: Betalingstermijn 
 3. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van plaatsing van advertenties in periodieke of niet periodieke uitgaves dient de prijs, overeenkomstig de factuur van de betreffende uitgeverij van de periodieke of niet periodieke uitgave, binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Betaling geschiedt zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
  2. De leverancier is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
  3. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
  4. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid l van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling niet volledig is nagekomen.
  5. Bij niet tijdige betaling als in lid l van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 70,-
  6. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud 

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waarde leverancier zijn bedrijf uitoefent.
  2. De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
  3. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
  4. ledere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
  5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij Franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
  6. Bij Franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.
  7. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van de leverancier, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
  8. De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.Artikel 9: Termijn van levering 
 2. Een door de leverancier opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
  2. De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid l van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijke door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
  3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door leverancier, gehouden al dat gene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtneming van het bepaalde in lid l van artikel 12 van deze leveringsvoorwaarden.
  Bij niet naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.Artikel 10: Onderzoek bij levering 
 3. De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt
  De opdrachtgever dient het onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
  2. De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van het gehele geleverde.
  3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen de partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid l van dit artikel tijdig te doen.
  4. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voorheen zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk
 4. de prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst 

 1. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door de leverancier niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of dooreen door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de telefax en soortgelijke transmissiemedia.
  2. De door de opdrachtgever aan te leveren materialen of informatiedragers, als bedoeld in artikel l, lid c, van deze algemene voorwaarden, dienen te voldoen aan de door de leverancier verstrekte specificaties.Artikel 12: Zet-, druk- of andere proeven
 2. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de leverancier terug te zenden.
  2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
  3. de leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
  4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13: Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij ef model respectievelijk de zet-, druk, of andere proef, kunnen geen rede vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
  2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
  3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
  4. Geringe afwijkingen bij kleurendruk alsmede afwijkingen veroorzaakt door de structuur van het dragermateriaal kunnen geen rede voor afkeuring zijn.
  5. Meer- of minder leveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%. Het meerdere of mindere geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
  6. Ten aanzien van de kwaliteit en het gram gewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.
  7. Afwijkingen in de overige door de leverancier gebruikte materialen en halffabricaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabricaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt.

Artikel 14: Auteursrechten etc. 

 1. De opdrachtgever garandeert de leverancier, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
  2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de leverancier steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de betreffende werkzaamheden als afzonderlijke post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
  3. De door de leverancier volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voorde leverancier bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of nagemaakt.
  4. De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van de werken in de zin van lid 3 van dit artikel. Het recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 15: Eigendom productiemiddel etc. 

 1. Alle door de leverancier vervaardigde zaken zoals productie middelen, halffabricaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, fotografische opnamen, litho’s, films* blijven het eigendom van de leverancier, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
  2. De leverancier is niet gehouden de in lid l bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.
  3. De leverancier is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de leverancier worden bewaard zijn alle risico’s van beschadiging of vernietiging van de bedoelde zaken voor rekening van de opdrachtgever. Bewaren door de leverancier geschiedt voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 16: Eigendom opdrachtgever, pandrecht 

 1. de leverancier zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
  2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid l bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
  3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de leverancier van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden.
  4. De opdrachtgever verleent de leverancier pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de leverancier door hem in de macht van de leverancier worden gebracht, zulks tot meerder zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de leverancier verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 17: Overmacht

 1. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, of krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
  2. Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperkingen of stopzetting van de levering van openbare nutsbedrijven of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, uitvoerbeperkingen, acties van vakbonden, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot enige schadevergoeding.
  3. In geval van overmacht zal de leverancier daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling van de leverancier gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de leverancier af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 18: Aansprakelijkheid 

 1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
  2. De leverancier is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
  3. De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.
  4. De leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te bedrukken, te bewerken ofte verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerking en de toegepaste oppervlaktebewerking.
  5. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waardoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 19: Toepasselijk recht, geschillen 

 1. De overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.
  2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn, zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een verhuurobject.
 • Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een verhuurobject.
 • Verhuurobject: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deel uitmakende uitrustingsstukken en inventaris.
 • Open zeil- en motorboot: verhuurobject zonder kajuitaccommodatie.
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt om de consument tegen betaling een verhuurobject zonder bemanning in gebruik te geven.
 • Elektronisch: per e-mail of website.
 • Inventarislijst: lijst van de bij het verhuurobject behorende voorwerpen.
 • Conditielijst: lijst waarop partijen de staat van het verhuurobject, in het bijzonder eventueel aanwezige schade, vóór vertrek vastleggen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van verhuurobjecten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.
 • Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD/DE OFFERTE

 • .De ondernemer brengt het aanbod mondeling, schriftelijk dan wel elektronisch uit.
 • .Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.
 • Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende tien werkdagen na dagtekening.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het in huur te leveren verhuurobject en vermeldt in ieder geval:-de huurperiode en de haven van vertrek/aankomst;-de huursom met eventueel bijkomende kosten en de wij- ze van betaling.
 • Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 • De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
 • De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch vastgelegd.
 • Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt.

 

ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 • De huurprijs en eventuele extra kosten die de consumentmoet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
 • Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de ondernemer te allen tijde worden doorberekend.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

 • Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening geschieden.
 • De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
 • Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:15% over de eerste € 2.500,– van het verschuldigde bedrag;10% over de volgende € 2.500,– van het verschuldigde bedrag; 5% over de daarop volgende € 5.000,– van het verschuldigde bedrag; 1% over de daarop volgende €15.000,– van het verschuldigde bedrag.
 • Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.

 

ARTIKEL 7 – ANNULERING

 • Indien de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de ondernemer zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk of elektronisch in kennis stellen.
  In geval van annulering is de consument aan de ondernemer een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:
 • 15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden vóór de aanvang van de huurperiode;
 • 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden vóór de aanvang van de huurperiode;
 • 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand vóór de aanvang van de huur- periode;
 • 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één maand vóór de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huur- periode, alle voornoemde schadeloosstellingbedragen met een minimum van € 68,-
 • In afwijking van het vorige lid is bij annulering door de consument van een huurovereenkomst waarbij de huursomlager of gelijk is aan € 250,–, een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd van:
 • 0% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één week vóór aanvang van de huurperiode;
 • 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee dagen vóór aanvang van de huurperiode;
 • 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen twee dagen vóór de aanvang van de huurperiode.

ARTIKEL 8 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 • Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het verhuurobject ter beschikking aan de consument. De ondernemer draagt er zorg voor dat het verhuurobject in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen gebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
 • De ondernemer is verplicht het verhuurobject ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen ondernemer en consument overeengekomen gebied.
 • De ondernemer kan de consument vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 Bft of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het vertrekken niet toestaan..
 • Voor vertrek dient de ondernemer de conditielijst voorakkoord te tekenen. De ondernemer stelt een afschrift van de afgetekende conditielijst aan de consument ter hand.
 • De ondernemer stelt indien nodig vóór vertrek een inventarislijst aan de consument ter hand.

ARTIKEL 9 – DE VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 • De consument dient over voldoende vaardigheden te beschikken. Indien de consument niet beschikt over voldoende vaardigheden, dit ter beoordeling van de ondernemer, dan dient de consument in ieder geval de leeftijd van 18 jaar te hebben. Deze leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet ten aanzien van open zeil- en/of motorboten.
 • De consument is verplicht de inventaris, vermeld op de door de ondernemer aan de consument ter hand te stellen inventarislijst en de bij het verhuurobject voor het betreffende gebied behorende veiligheidsuitrusting, te controleren op aanwezigheid.
 • Vóór vertrek dient de consument de conditielijst voor akkoord te tekenen.
 • Indien de inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, dient de consument hiervan, vóór vertrek, de ondernemer in kennis te stellen.
 • De consument gebruikt het verhuurobject als een goed huisvader en goed bestuurder en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het verhuurobject aanbrengen. De consument mag het verhuurobject niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
 • Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het verhuurobject over aan de ondernemer op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.
 • De kosten die direct verband houden met het gebruik van het verhuurobject, zoals tol-, haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en kosten voor brandstof, zijn voor rekening van de consument.
 • De consument heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de ondernemer. De ondernemer betaalt de consument de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen ter zake worden overlegd.
 • De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de ondernemer.
 • De consument moet schade van welke aard dan ook, dan-wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schadekunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de ondernemer mededelen.
 • De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het verhuurobject en tot behoud van de rechten van de ondernemer.

ARTIKEL 10 – DE AANSPRAKELIJKHEID

 • De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het verhuurobject, voor zover niet gedekt door de verzekering ontstaan gedurende de tijd dat hij het verhuurobject onder zich heeft. De consument is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of dooréén van zijn medehuurders is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 • De consument is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg)schade welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering in geval hij het verhuurobject gebruikt in het niet tussen hem en de ondernemer overeengekomen gebied.
 • De consument is volledig aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet is verzekerd op grond van de in artikel 8 bedoelde verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de ondernemer gegeven aanwijzingen tot behoud van het verhuurobject en tot behoud van de rechten van de ondernemer zoals genoemd in artikel 9 lid 10.
 • De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel/ongeval tenzij die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het door de ondernemer beschikbaar gestelde verhuurobject.

ARTIKEL 11 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • Indien de ondernemer zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen.
 • De consument heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkom in gaan de zijde van de ondernemer laatstgenoemde niet kan worden toegerekend.
 • Het bovenstaande geldt niet als door de ondernemer een voor beide partijen redelijk alternatief wordt geboden.
 • Indien het verhuurobject later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade, tenzij de verlate teruggave niet aan de consument kan worden toegerekend.
 • Indien het verhuurobject door de consument niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de consument het verhuurobject in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

 

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moetenschriftelijk of elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
 • Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
 • Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 – AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN

 

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen ondernemer en de consument worden vastgelegd.

 

ARTIKEL 14 – RECHTSKEUZE

 

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ ARRANGEMENTEN & OVERIGE BOEKINGEN

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met Giethoorn Reclame & promotie 

Artikel. 1 Groepsgrootte

De minimale groepsgrootte verschilt per arrangement. Kleinere groepen zijn in overleg meestal mogelijk met toeslag.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de bevestiging. Degene die namens of ten behoeve van een groep een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3 Betaling

De betaling van de reservering dient de geschieden bij het bedrijf waar de reservering geboekt is. Dit kan door middel van overmaken van het verschuldigde bedrag, hiervoor dient contact opgenomen te worden met het bedrijf waar de reservering geboekt is. Ook kan op de dag de reservering VOOR aanvang van de activiteiten contant of per pin het volledige bedrag voldaan worden. Consumpties zijn NIET inbegrepen in de arrangementen prijs, tenzij expliciet benoemd.

Artikel. 4 Reissom

 

 • Indien een gast te laat komt, kan dit consequenties hebben. Onderdelen van het programma kunnen hiermee komen te vervallen.
 • In de reissom zijn niet inbegrepen:
 • vervoer per touringcar; tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • De kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering
 • Eventuele meerkosten voor extra consumpties, activiteiten en gebruikte materialen.
 • De onder 4.2c genoemde kosten worden door de klant op de zelfde dag verrekend met betreffende leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en bevestigd.Tenzij anders vermeld gelden de gepubliceerde prijzen per persoon.
 • De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma.

Artikel.5 Wijziging door de deelnemers

Wijzigingen door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgt indien en voor zover mogelijk is.

Artikel 6 Annuleringen

 

 • Indien de reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij ander is overeengekomen.
 • bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip waarop het programma zou moeten
  aanvangen wordt € 50,-berekend.
 • Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoelt tijdstip; 15% van de reissom met minimum
  van € 75,- per groep
 • Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoelt tijdstip; 35% van de reissom
 • Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoelt tijdstip; 60% van de reissom
 • Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoelt tijdstip; 85% van de reissom
 • Bij annulering 3 dagen of minder voor bedoelt tijdstip; 100% van de reissom
 • Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
 • Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot vijf werkdagen voor vertrek, waarna de bekende groepsgrote geld. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. Het doorgeven van vermindering en vermeerdering van het aantal deelnemers dient schriftelijk per e-mail doorgegeven worden aan het bedrijf waar de reservering geboekt is. 

 

Artikel 7 Niet doorgaan programma/ wijziging door het bedrijf waar geboekt is.

 

 • Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van het bedrijf waar geboekt is zijn gelegen, door het bedrijf waar geboekt is wordt besloten, dat het programma niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht verplicht het bedrijf waar geboekt is zich tot onmiddellijke kennisgeving van de klant.
 • Bij niet doorgaan door het bedrijf waar geboekt is verplicht het bedrijf tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds ( geheel of gedeeltelijke ) betalingen.

Artikel. 8 Algemeen voorbehoud

 

 • Het bedrijf waar geboekt is behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende

programmaonderdelen, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.

 • Op de huurvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

PRIVACY POLICY GIETHOORN RECLAME & PROMOTIE

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Giethoorn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Giethoorn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Artikel 1. Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Giethoorn verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Giethoorn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Giethoorn opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
  administratie voor maximaal 7 jaar.

Artikel 2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Giethoorn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Giethoorn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Giethoorn opgeslagen ten behoeve
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is

Artikel 3. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
worden door Giethoorn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Giethoorn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Giethoorn opgeslagen ten behoeve
van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Artikel 4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Artikel 5. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Artikelen 6. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 7. Bewaartermijn

Giethoorn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Artikel 8. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Giethoorn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Artikel 9. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Artikel 10. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Artikel 11. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

 

Contactgegevens

Giethoorn Reclame & Promotie
Nering 10
8355 AG Giethoorn
Tel. 0521 36 0099
Email: info@giethoorn.com

Versiedatum: 25-5-2018